Parterna kommer att ta fram gemensamma instrument och metoder för att genomföra behovs- och luckanalysen samt befintlig god praxis på området ”motverkande av ESL” och användning av teknik inom grundskolans högstadium för kontrastering av ESL. Den här preliminära aktiviteten ska säkerställa att parterna har en gemensam strategi för att främja jämförbarheten av den information som samlas in på nationell och lokal nivå.


Först kommer en nationell skrivbordsforskning (National Desk Research) att genomföras i varje partnerland med fokus på:

  1. Definition av ESL i projektlandet/skillnaden på ESL med EUs definition (i Europastrategin 2020);
  2. ESL-situationen i projektlandet (data på lokal och nationell nivå);
  3. Identifiering av skolpolicyer och nationella strategier för fenomenet ESL;
  4. Implementering av IKT-baserade/digitala enheter för kontrastering av ESL;
  5. Identifiering av nationell god praxis (5 per land) för kontrastering av ESL;
  6. Identifiering av mjuka färdigheter som behövs för att stödja kontrastering av ESL 

Totalt 50 deltagare per land kommer att vara med i den transnationella behovsanalysen för ESL i följande steg:

  1. Genomförande av formuläret med hjälp av onlineenkäter med studenter och lärare (30 enkätdeltagare per land);
  2. Genomförande av strukturerade intervjuer med lärare och arbetsgivare för att samla in god praxis för ESL (5 intervjuer per land);
  3. Organisering av fokusgrupper med studenter, föräldrar, lärare, arbetsgivare, lokala myndigheter, policyskapare och andra relevanta intressenter för att validera den information som samlats in med hjäp av enkäten och intervjuerna (15 deltagare per land).